Împuternicit Șeful Serviciului: Inspector principal de poliţie MURAR DOINA - OTILIA


Telefoane:

Şeful serviciului 0265 - 202410
Secretariat 0265 - 202411
Încadrare promovare a resurselor umane 0265 - 202412
Securitate şi sănătate în muncă 0265 - 202413
Evidenţă resurse umane 0265 - 202414
Formare profesională continuă 0265 - 202527

            

Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate care asigură îndeplinirea atribuţiilor referitoare la planificarea structurală, recrutarea, selecţionarea, încadrarea, evidenţa, cunoaşterea, promovarea, evaluarea personalului din cadrul Inspectoratului şi desfăşoară activităţi ce implică pregătirea şi formarea profesională precum şi activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Serviciul Resurse Umane îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. asigură realizarea activităţilor specifice în domeniul de activitate planificare structurală;
 2. întocmeşte proiectul statului de organizare, regulamentului de ordine interioară şi regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului, asigurând acestora o permanentă concordanţă cu cadrul legislativ în vigoare şi structura organizatorică a Inspectoratului;
 3. asigură încadrarea statului de organizare al Inspectoratului cu personal, conform criteriilor şi exigenţelor stabilite prin actele normative în vigoare, cerinţelor posturilor şi dinamicii de efective anuale aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne;
 4. organizează concursuri/examene pentru încadrarea cu personal a funcţiilor de conducere şi de execuţie vacante;
 5. asigură implementarea strategiilor şi politicilor de resurse umane din Poliţia Română;
 6. introduce şi actualizează, în Sistemul informatizat „e-resurse”, datele referitoare la istoricul gradelor profesionale, funcţiilor şi mişcările  personalului din cadrul Inspectoratului şi unităţilor subordonate nemijlocit, asigură coerenţa informaţiilor şi securitatea datelor înregistrate;
 7. desfăşoară activităţi pentru gestionarea datelor cu privire la personalul în rezervă şi retragere, precum şi veteranii de război şi urmaşii acestora; 
 8. gestionează evidenţa personalului în activitate din unitate, analizează şi supune aprobării, potrivit competenţelor, lucrările de acordare a gradelor profesionale la termen şi înainte de termen a poliţiştilor şi acordarea ordinelor şi medaliilor prevăzute de sistemul naţional de decoraţii;  
 9. aplică legislaţia în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă şi asigură modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de evaluare anuală a personalului unităţii şi cea privind performanţele individuale ale personalului contractual şi prezintă conducerii Inspectoratului principalele concluzii rezultate din această activitate; 
 10. monitorizează evoluţia stării şi practicii disciplinare în rândul personalului unităţii (inclusiv sub aspectul comiterii unor fapte de natură penală), acordarea recompenselor, precum şi aplicarea sancţiunilor disciplinare;
 11. desfăşoară activităţi privind cunoaşterea socio-profesională a personalului;
 12. formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile, cererile, sesizările cetăţenilor, altele decât cele cu caracter penal, şi ale organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale adresate şefului Inspectoratului şi repartizate spre soluţionare;
 13. desfăşoară activităţi specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă;
 14. desfăşoară activităţi privind emiterea, evidenţa, gestionarea şi folosirea documentelor de legitimare pentru personalul unităţii; 
 15. întocmeşte documentaţia în vederea acordării pensiilor, conform reglementărilor incidente;
 16. gestionează şi actualizează dosarele personale şi celelalte documente de evidenţă şi asigură consemnarea în cuprinsul acestora a schimbărilor survenite în situaţia socio-profesională aparţinând personalului în activitate şi rezervă din cadrul Inspectoratului;
 17. primeşte, păstrează şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi de interese pentru personalul din cadrul Inspectoratului;
 18. recrutează candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru cele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pregătiţi pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;
 19. organizează pregătirea de specialitate a personalului;
 20. organizează şi conduce activităţile de evaluare a pregătirii personalului.