Obţinerea certificatului de cazier judiciar persoane juridice

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică, cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de cazier judiciar, de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de către o altă persoană fizică, împuternicită în acest scop.

Documente necesare:

1. cererea-tip (anexa nr. 35 la H.G. nr. 345/2010) se completează în prealabil cu datele de identificare ale persoanei juridice;

2. actul de identitate în original al persoanei care depune cererea;

3. împuternicirea - Anexa nr. 38 din H.G. nr. 345/2010 - înregistrată la nivelul persoanei juridice, ce se prezintă atât de către reprezentatul legal cât și de persoana fizică delegată;

4orice document oficial care face dovada calității de persoană juridică

5după caz, actul de schimbare a denumirii, dacă persoana juridică are denumire anterioară.

În vederea eliberării cerificatelor de cazier judiciar pentru ONG-uri (asociații, fundații, etc.) solicitantul va prezenta, după caz, şi Extrasul la zi din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătorie sau încheierea motivată prin care s-a dispus înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor - în original.

 Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite în baza O.U.G. nr. 44/2008,  nu au personalitate juridică.

Având în vedere acest aspect, acestor solicitanți li se va elibera certificat de cazier judiciar pentru persoană fizică.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării și este valabil 6 luni de la data eliberării.