I. Model cerere persoană fizică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 1) prevăzută la art. 2 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa solicitantul, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;

b. buletinul sau cartea de identitate (original);

c. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

d. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

II.  Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 2) prevăzută la art. 3 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;

b. buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituţiei, precum şi ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu ( original);

c. statutul societăţii (original şi xerocopie);

d. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale ( original);

e. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 20 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

III. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de comercializare a detectoarelor de metale (Anexa 3) prevăzută la art. 6 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform prevăzut mai sus;

b. actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul (original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;

c. actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale (copie şi original);

d. chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la C.E.C. suma de 30 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

     Menţionăm că agentul comercial solicitant trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 5 şi art. 7 din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, respectiv: să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societăţii comercializarea detectoarelor de metale şi spaţiul destinat comercializării detectoarelor de metale trebuie să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate şi totodată să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să se încheie contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază proprie permanent.

IV. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de comercializare privind activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructive a vehiculelor rutiere, precum si dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, prevăzută la art. 2^1, alin 2, din O.G. 82/2000 completare prin Ordonanta Guvenului nr 36/2005..

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 30 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere , completată conform prevăzut mai sus;

V. Procedura de Sistem PS-IGPR-DIC-18 privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular

- Curriculum Vitae

- Actul de studii, in original si in copie, sau dupa caz, adeverinta din care sa reiasa indeplinirea unei functii de politist ori lucrator din cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau securitatii nationale, conf. art. 6 alin. 1 lit. C din Legea 329/2003

- Actul de absolvire al unui curs de specialitate, in original si in copie, conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. D din Legea 329/2003, distict de documentul prevazut la . art. 6 alin. 1 lit. C din Legea 329/2003, cu exceptia a absolventilor unei scoli postliceale de detectivi

- Certificate medicale si de atestare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv un laborator autorizat cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii

- Declaratie din care sa rezulte ca indeplineste conditia prev. La art. 5 alin 1 lit. E din Legea 329/2003

 - Dovada achitarii tarifului pt. sustinerea examenului de atestare a cunostintelor stabilite in conformitate cu dispozitiile legale.

VI. Procedura de Sistem PS-IGPR-DIC-19 privind activitatea de eliberare a licentei de functionare a societatilor specializate/cabinetelor individuale de detectivi particulari

  • Cerere adresata IGPR DIC, prin care solicita eliberarea licentei de functionare, inregistrata si datata din care sa rezulte denumirea, adresa, sediul social/administrative si a punctelor de lucru, numele si calitatea conducatorilor executive, numar de telefon si fax
  • Copie a actului de proprietate sau folosinta pentru sediul social/administrative si pentru punctele de lucru
  • Pentru conducatorii executivi ai societatii – originalul si copia diplomei de studii pentru absolventii facultatii de Drept sau ai unei scoli postliceale de detective particulari ori a unei adeverinte din care sa reiasa ca au indeplinit functia de lucrator in cadrul unei institutii publice cu atributii in domeniul ordinii publice ori sigurantei nationale cu grad de ofiter
  • Actul de absolvire al unui curs de specialitate, in original si in copie, conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. D din Legea 329/2003, distict de documentul prevazut la . art. 6 alin. 1 lit. C din Legea 329/2003, cu exceptia a absolventilor unei scoli postliceale de detectivi
  • Certificate medicale si de atestare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv un laborator autorizat cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii
  • Declaratie din care sa rezulte ca indeplineste conditia prev. La art. 5 alin 1 lit. E din Legea 329/2003

Dovada achitarii tarifului pt. sustinerea examenului de atestare a cunostintelor stabilite in conformitate cu dispozitiile legale.

Fişiere ataşate